Natxo Aguado, ollie, Tolosa Natxo Aguado, ollie, Tolosa